នីអូទីកាបាំ - 6000៛ - 30g

Barcode: 8851473007339(EAN / EAN-13)

This product page is not complete. You can help to complete it by editing it and adding more data from the photos we have, or by taking more photos using the app for Android or iPhone/iPad. Thank you! ×

Product characteristics

គ្រឿងផ្សំ

→Ingredients are listed in order of importance (quantity).

Ingredients list:
30nsu นีโอติก้าบาล์ม ครีมทาบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ เคล็ดตามข้อ ครีมทาบรรเทาปวด ไม่เป็นไขเหนียวเบื่อนเสื้อผ้า เนื้อครีมล้างน้ออกง่าย ราใช้ภายน 2 บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด นนทบุรี ประเทศไทย

Ingredients analysis:

→ The analysis is based solely on the ingredients listed and does not take into account processing methods.

We need your help!

Nutrition facts

Serving size: 30g


Nutrition facts
Nutrition facts As sold
for 100 g / 100 ml
As sold
per serving (30g)
Energy (kJ) ? ?
Energy (kcal) ? ?
Fat ? ?
Carbohydrates ? ?
Proteins ? ?

Packaging

Recycling instructions and/or packaging information:

Packaging parts:
Number Shape Material Recycling
en:Unknown en:Unknown

Product added on by openfoodfacts-contributors
Last edit of product page on by .

If the data is incomplete or incorrect, you can complete or correct it by editing this page.